کلاسند مدیریت جمعه 20 مرداد 1396 10:38 ب.ظ نظرات ()
پذیرفته شده های دانشگاه آزاد اسلامی تجربی / منبع کانون فرهنگی آموزش
ردیفرشتهنام دانشگاهتعداد قبولیچارک پایین رتبه کشوری
1 . دندانپزشکیدندانپزشکی تهران2523461
2 . پزشکیپزشكی تهران3883640
3 . دندانپزشکیشیراز674306
4 . پزشکیتبریز1214724
5 . دندانپزشکیاصفهان (خوراسگان)1504852
6 . پزشکیمشهد2365096
7 . پزشکیساری795143
8 . دندانپزشکیبروجرد515667
9 . پزشکینجف آباد1455753
10 . پزشکیاردبیل915807
11 . پزشکیكازرون835876
12 . پزشکیقم1016131
13 . پزشکیشاهرود696165
14 . پزشکییزد2006571
15 . دندانپزشکیاصفهان (خوراسگان) - ظرفیت مازاد خودگردان186587
16 . پزشکیكرمان806782
17 . داروسازیعلوم دارویی3767065
18 . دندانپزشکیدندانپزشكی تهران - پردیس خودگردان کیش437579
19 . پزشکیتنكابن607833
20 . پزشکیپزشكی تهران - پردیس خودگردان کیش798204
21 . داروسازیآیت الله آملی1088418
22 . پزشکیشاهرود - ظرفیت مازاد خودگردان199035
23 . داروسازیعلوم دارویی - ظرفیت مازاد خودگردان719186
24 . علوم تغذیهعلوم و تحقیقات17714467
25 . پزشکیزاهدان11816700
26 . علوم آزمایشگاهیپزشكی تهران19918339
27 . دامپزشکیعلوم و تحقیقات33119635
28 . علوم آزمایشگاهیمشهد9420922
29 . دامپزشکیكرج13524658
30 . علوم آزمایشگاهیلاهیجان2726628
31 . دامپزشکیبابل13927264
32 . علوم آزمایشگاهیكازرون5729009
33 . علوم تغذیهسروستان8429233
34 . علوم آزمایشگاهیتبریز13529883
35 . هوشبریپزشكی تهران13730465
36 . زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیکپزشكی تهران30232189
37 . علوم آزمایشگاهیساری4234244
38 . علوم تغذیهسراب6134449
39 . اتاق عملپزشكی تهران10335124
40 . علوم آزمایشگاهیقم13637409
41 . علوم تغذیهمرند8837623
42 . دامپزشکیگرمسار15938339
43 . دامپزشکیتبریز15839572
44 . پرستاریپزشكی تهران33839688
45 . مامائیپزشكی تهران10540599
46 . دامپزشکیكازرون12141850
47 . شیمی گرایش شیمی داروییعلوم دارویی27342202
48 . هوشبریتبریز3142396
49 . پرستاریمشهد16143653
50 . پرستاریكرج7744212
51 . علوم آزمایشگاهیاراك8145548
52 . پرستاریتبریز10946306
53 . هوشبریمشهد6746467
54 . دامپزشکیشهركرد10847519
55 . پرستاریخرم آباد3748112
56 . پرستاریورامین5148113
57 . پرستاریهمدان7750299
58 . دامپزشکیارومیه11651197
59 . پرستاریاصفهان (خوراسگان)7351238
60 . پرستاریعلی آباد كتول 4953446
61 . علوم آزمایشگاهیاردبیل11554053
62 . پرستاریساری8154219
63 . پرستاریرشت5154297
64 . پرستارینجف آباد9554949
65 . علوم آزمایشگاهیشاهرود6755176
66 . اتاق عملمشهد6455872
67 . پرستاریارسنجان2556187
68 . پرستاریگرگان4956786
69 . علوم آزمایشگاهیگرگان9456987
70 . پرستاریتاكستان4858108
71 . پرستاریقم8158257
72 . پرستاریسنندج10158413
73 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیپزشكی تهران25559027
74 . پرستاریبابل10059231
75 . علوم آزمایشگاهیبابل20159873
76 . مامائیاصفهان (خوراسگان)4359873
77 . علوم آزمایشگاهیچالوس9560050
78 . هوشبریشاهرود4260602
79 . دامپزشکیسنندج9260710
80 . پرستاریلاهیجان5861151
81 . پرستاریساوه3261504
82 . پرستاریدزفول4962743
83 . علوم آزمایشگاهیتنكابن2563501
84 . پرستاریبروجرد9763501
85 . علوم آزمایشگاهیمرند6763544
86 . پرستاریاراك6863655
87 . پرستاریكازرون8363679
88 . پرستاریدهاقان2963924
89 . پرستاریشهركرد6864692
90 . پرستاریاهواز3964998
91 . پرستاریاردبیل8466189
92 . پرستارینیشابور4166763
93 . پرستارینراق3467103
94 . پرستاریتنكابن5567385
95 . پرستارییزد10267416
96 . پرستاریمهاباد5167443
97 . پرستاریابهر3268154
98 . پرستاریخوی5068487
99 . مهندسی بهداشت حرفه ایپزشكی تهران4570147
100 . دامپزشکیشوشتر9870282
101 . علوم آزمایشگاهیالیگودرز3370481
102 . پرستاریآستارا3771152
103 . پرستاریمرند6071543
104 . پرستاریقوچان4871637
105 . مامائیارومیه3071902
106 . پرستاریتویسركان6172333
107 . پرستاریجهرم6373421
108 . پرستاریكرمان10074428
109 . پرستاریآباده2974642
110 . پرستاریسبزوار6475081
111 . پرستاریلارستان 2575616
112 . پرستاریاقلید3276987
113 . پرستاریداراب2777275
114 . علوم آزمایشگاهیبروجرد20477469
115 . پرستاریارومیه7577672
116 . پرستاریشیروان3278011
117 . پرستاریمراغه3078543
118 . علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و تحقیقات25578569
119 . دامپزشکیشبستر15979218
120 . مامائیبابل3579444
121 . پرستاریزنجان8280745
122 . پرستاریسراب2782509
123 . پرستاریسیرجان2983029
124 . پرستاریبجنورد4783819
125 . پرستارییاسوج5384616
126 . علوم آزمایشگاهیزاهدان8684742
127 . پرستاریبندرگز3084873
128 . پرستاریبیرجند6384951
129 . پرستاریفردوس4684999
130 . پرستاریاستهبان4485323
131 . پرستاریبندرعباس6586037
132 . پرستاریچالوس5386371
133 . پرستاریآبادان6488409
134 . پرستاریفیروز آباد 5390154
135 . هوشبریسراب5290154
136 . پرستاریبناب2690406
137 . پرستاریشاهرود8091428
138 . پرستاریقاینات1492632
139 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیعلوم دارویی21395280
140 . پرستاریزاهدان8397054
141 . پرستاریكلیبر35101522
142 . پرستاریگچساران46103516
143 . اتاق عملسراب36103557
144 . پرستاریبهبهان38103662
145 . مهندسی بهداشت حرفه ایبروجرد30108789
146 . بهداشت عمومیساری54108975
147 . پرستاریمسجدسلیمان41109919
148 . پرستاریخلخال57109919
149 . مهندسی بهداشت محیطپزشكی تهران64110436
150 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - علوم سلولی و مولکولیپزشكی تهران219111641
151 . مهندسی بهداشت حرفه ایسبزوار33112489
152 . علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم دارویی216114514
153 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیتهران شمال208115141
154 . زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیکورامین234115929
155 . علوم و مهندسی صنایع غذاییاصفهان (خوراسگان)184116099
156 . پرستاریزرند26118085
157 . بهداشت عمومیكازرون34119926
158 . پرستاریشهر بابك 15120156
159 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمیپزشكی تهران202122399
160 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیمشهد228124561
161 . علوم و مهندسی صنایع غذاییتهران شمال204126230
162 . بهداشت عمومیاراك30131633
163 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیكرج192132358
164 . شیمی کاربردیعلوم دارویی206136173
165 . پرستاریایرانشهر22140225
166 . بهداشت عمومیفیروز آباد 33141226
167 . مهندسی بهداشت محیطفیروز آباد 34144582
168 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیتهران شرق205149669
169 . علوم و مهندسی صنایع غذاییسبزوار31152673
170 . مهندسی بهداشت محیطسبزوار27154477
171 . مهندسی بهداشت محیطبیرجند45154797
172 . زیست شناسی - دبیریتهران شمال167159327
173 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمیمشهد178162826
174 . علوم و مهندسی صنایع غذاییتبریز185166657
175 . زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیکرشت180168618
176 . زیست شناسی - دبیریمشهد169169560
177 . علوم و مهندسی صنایع غذاییقزوین159177125
178 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - علوم سلولی و مولکولیعلوم دارویی159187235
179 . پرستاریدورود26187810
180 . مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکیعلوم و تحقیقات90190014
181 . شیمی کاربردیكرج141191545
182 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیارومیه149193830
183 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - علوم سلولی و مولکولیتهران مركزی173195949
184 . شیمی کاربردیتهران شمال172196777
185 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیكرمان151199478
186 . زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیکتنكابن198205177
187 . شیمی کاربردیشیراز152206611
188 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیهمدان157211783
189 . شیمی کاربردیتهران مركزی184211830
190 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیشهرقدس174212250
191 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیاسلامشهر148212646
192 . شیمی کاربردیتهران جنوب156224032
193 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیاراك119232310
194 . بهداشت مواد غذاییتبریز113235846
195 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیاردبیل154237413
196 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیرشت133237998
197 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیورامین144252023
198 . شیمی کاربردیتبریز145252661
199 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمیشهرقدس131284842
200 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمیاسلامشهر103288438
201 . شیمی گرایش فناوری اطلاعاتتهران شمال140298074
202 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیتنكابن157311593
203 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - علوم سلولی و مولکولیپرند119312369
204 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیلاهیجان126315717
205 . مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکیشیراز88327220
206 . زیست شناسی سلولی و مولکولی - زیست فناوریارومیه88334836