کلاسند مدیریت شنبه 25 شهریور 1396 10:16 ب.ظ نظرات ()
مدارك مورد نیاز برای ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان:
هر یك از پذیرفته‌شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصیلی و یا منحصراً سوابق تحصیلی) می‌بایست بر حسب موردهای مندرج در جدول ذیل مدارك لازم را برای ثبت‌نام در موسسه آموزش عالی قبولی تهیه و تحویل نماید.


ردیف
مورد (دیپلم ‌یا مدرك‌ تحصیلی)
ارائه مدرك + یك نسخه تصویر تأییدیه
توضیح و موارد بررسی
1-1
نظام‌قدیم‌آموزش‌متوسطه
اصل‌ یا گواهی ‌مدرك تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم
- بخش ‌و شهرستان ‌محل‌ اخذ دیپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل دیپلم می‌بایست با سه سال تحصیل مندرج ‌در لیست یكسان باشد.
- تاریخ اخذ دیپلم در هر یك از رشته‌های ‌تحصیلی نیمسال اول‌ و دوم باید حداكثر تا پایان 96/6/31 باشد.
1-2
گواهی‌ تحصیلی‌سال‌ ما قبل و2 سال ‌‌ماقبل دیپلم‌ با‌ درج‌‌ بخش‌ و شهرستان‌ محل‌تحصیل با مهرو امضاء‌ مدیردبیرستان و یا‌ هنرستان با درج ‌بخش‌ و شهرستان ‌سال‌‌ ماقبل‌ و2 سال‌قبل ازدیپلم
1-3
اصل گواهی یا كارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم باقید معدل كتبی   با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش
رشته‌های ‌تحصیلی ‌گزینش‌ صرفاً براساس ‌سوابق‌تحصیلی‌ (معدل‌كتبی)
2-1
نظام‌جدیدآموزش‌متوسطه
اصل مدرك یا گواهی پایان دوره پیش‌دانشگاهی با مهر و امضاء مدیر مركز پیش‌دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پیش دانشگاهی
- تاریخ اخذ دوره پیش‌دانشگاهی در هر یك‌ از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول و دوم باید حداكثر تا پایان 96/6/31 باشد.
- بخش‌ و شهرستان ‌محل‌ اخذ مدرك‌ دوره‌‌ پیش‌دانشگاهی، اخذ دیپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از دیپلم‌ می‌بایست با سه‌ سال تحصیل مندرج در لیست یكسان باشد.
2-2
اصل كارنامه تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی (ریاضی ‌فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر) با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش
2-3
اصل ‌مدرك‌‌ یا گواهی‌‌ دیپلم‌‌ متوسطه‌‌ نظام‌جدید با مهر و امضاء مدیر دبیرستان ‌و‌ یا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك
2-4
اصل ‌مدرك‌ و ‌یا گواهی ‌سال‌ ما قبل‌دیپلم‌ با مهر و امضاء مدیر دبیرستان‌ و ‌یا هنرستان‌ با درج‌ بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك
2-5
اصل كارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید (ریاضی ‌فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش
داوطلبانی كه متقاضی ترمیم نمرات دروس امتحان نهایی سال سوم خود بوده‌اند لازم است كارنامه ترمیم و ارتقای نمره دروس امتحان نهایی با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش را ارائه نمایند.
3
مدرك ‌معادل‌كاردانی‌ ‌ویژه دانشجویان اخراجی ‌و انصرافی
اصل مدرك و یا گواهی دانش‌آموختگی در دوره‌ی معادل
در خصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 معاونت ‌آموزشی‌ وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل بوده و بررسی‌های لازم می‌بایست براساس این بخشنامه صورت‌گیرد. ضمنا قبولی ‌پذیرفته‌شدگان دارای مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه‌ مذكور نمی‌باشند، لغو خواهد شد.
4
دارندگان‌مدرك كاردانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
اصل و یا گواهی مدرك دوره كاردانی (فوق دیپلم)
تاریخ اخذ مدرك ‌كاردانی حداكثر تا تاریخ 96/6/31
5
‌دارندگان‌مدرك كاردانی ‌گروه ‌آموزشی پزشكی
اصل و یا گواهی مدرك دوره كاردانی (فوق دیپلم)
اصل‌ و یا گواهی ‌مدرك ‌كاردانی ‌پیوسته ‌آموزشكده‌های فنی‌ و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش
پایان ‌طرح‌ نیروی ‌انسانی به‌ تاریخ حداكثر 31/6/96 برای رشته‌های ‌تحصیلی ‌نیمسال اول و یا 96/11/30 برای ‌رشته‌های تحصیلی نیمسال دوم باشد.
6
دارندگان مدرك كاردانی پیوسته
با قید تاریخ اخذ مدرك ‌كاردانی حداكثر تا 96/6/31 و شرط معدل برای ثبت‌نام ملاك نمی‌باشد
7
دارندگان مدرك كاردانی پیوسته
كارمندان دولت
اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان ‌و ‌یا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك
--------------
8
اصل‌ حكم‌ مرخصی‌ سالانه ‌یا موافقت ‌رسمی‌ و بدون‌ قید و شرط
--------------
9
كاركنان ‌رسمی ‌وزارت ‌علوم، تحقیقات و فنآوری‌ و دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزشی و پژوهشی وابسته پذیرفته شده در ‌رشته‌های‌‌ تحصیلی ‌‌نوبت ‌دوم (شبانه)
اصل‌ حكم ‌استخدامی و یا گواهی رسمی مشمول سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی كشور
حداكثر سن‌، ‌35 سال ‌‌تمام ‌‌به ‌‌هنگام ‌ثبت‌نام در آزمون سراسری بوده است در غیراینصورت قبولی آنان لغو می‌شود
10
كاركنان‌دانشگاه‌ها و دانشكده‌های علوم‌پزشكی پذیرفته‌‌شده در ‌‌رشته‌های‌‌‌تحصیلی ‌نوبت‌‌دوم (شبانه)
اصل‌گواهی مبنی برداشتن شرایط بومی و همچنین داشتن حداقل سه‌‌سال‌سابقه یكی ازانواع استخدام دراستان محل قبولی
محدودیتی از لحاظ سن ندارند.
11
آموزگار دیپلمه رسمی (قطعی‌،‌ آزمایشی ‌و پیمانی) وزارت ‌آموزش‌ و پرورش‌
معرفی‌نامه‌ رسمی ‌از وزارت ‌آموزش‌ و پرورش ‌(فرم سهمیه آموزگاران- شماره 3) با امضاء‌ و مهر رئیس آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه شهرستان ذیربط
رشته تحصیلی قبولی: راهنمایی و مشاوره
12
بهیاران پذیرفته ‌شده‌ در رشته‌ پرستاری
1- معرفی‌نامه‌ مبنی بر داشتن ‌3 ‌سال‌ خدمت ‌اعم از دولتی‌ یا‌ غیردولتی ‌به عنوان بهیار در استان محل خدمت اشتغال با تایید دفتر پرستاری محل خدمت.
2- ارائه مدرك دیپلم بهیاری نظام قدیم آموزش متوسطه ‌و یا دپیلم‌ بهیاری‌ نظام جدید آموزش‌ متوسطه ‌به ‌اضافه مدرك‌ پیش‌دانشگاهی (حداكثر تا تاریخ 96/6/31 اخذ شده ‌باشد)
رشته تحصیلی قبولی: پرستاری
13
سهمیه 30% دانشجوی بومی از محل اصلاح قانون عدالت آموزشی، مصوبه سال 1392 مجلس محترم شورای اسلامی
رشته‌های تحصیلی مندرج در صفحات 54 الی 61 دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی
پذیرفته شده می‌بایست بومی یكی از استان‌های مرتبط با محل رشته قبولی مندرج در دفترچه راهنمای شماره 2 بوده و از وی تعهد خدمت بصورت محضری مبنی بر 3 برابر طول مدت تحصیل اخذ خواهد شد.
14
سهمیه مناطق محروم
كدرشته‌های مندرج در دفترچه‌های انتخاب رشته تحصیلی:
- علوم‌ریاضی‌و فنی (صفحات 47 تا 48)
- علوم‌تجربی (صفحه 61 تا 62)
- علوم انسانی (صفحه 33)
- هنر (صفحه 19)
- زبان‌های خارجی (صفحه 30)‌
پذیرفته شده می‌بایست بومی یكی از استان‌های: ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، ‌كردستان، كرمانشاه، ‌كهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای شماره 2 باشد.
15
سهمیه داوطلبان شهرستانهای: اهر، ‌ورزقان و هریس (استان آذربایجان شرقی)
كدرشته‌های مندرج‌ در دفترچه‌های انتخاب‌ رشته ‌تحصیلی:
- علوم‌ریاضی‌و فنی (صفحه 47)
- علوم‌تجربی (صفحه 61)
- علوم انسانی (صفحه 33)
- هنر (صفحه 19)
- زبان‌های خارجی (صفحه 30)‌
- بومی‌ یكی ‌از بخش‌های‌ شهرستان‌های‌ ذیربط
- محل اقامت و یا محل اخذ مدرك تحصیلی سال دوم یا سوم و یا پیش دانشگاهی در یكی از بخش‌ها و یا شهرستان‌های ذیربط باشد.
- تاییدیه فرمانداری
16
سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان
داوطلبان مشمول توضیحات بند «د» صفحه 4 دفترچه راهنمای انتخاب رشته
ملاك‌ بومی بودن: ارائه گواهی سكونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسی
17
كلیه پذیرفته شدگان
اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصویر از تمام صفحات
--------------
18
كلیه پذیرفته شدگان
اصل كارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روی
--------------
18
كلیه پذیرفته شدگان
6‌ قطعه ‌عكس ‌تمام‌ رخ ‌4×3 تهیه ‌شده ‌در سالجاری
--------------
20
كلیه‌ پذیرفته‌شدگان (برادران)
مدرك‌ ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه
با توجه ‌به ‌یكی از بند‌های مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسری (دفترچه شماره یك) سال 1396
21
كلیه پذیرفته‌شدگان
اصل ‌وكپی دفترچه بیمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و...
--------------
 
 
توضیحات و نكات درخصوص ردیف 2 جدول فوق:
با توجه به برگزاری امتحانات جبرانی دوره پیش‌دانشگاهی در دهه سوم شهریورماه، در صورتی كه پذیرفته‌شدگان در زمان ثبت‌نام موفق به ارائه گواهی پیش‌دانشگاهی نگردند، از آنان تعهدی مبنی بر ارائه گواهی پیش‌دانشگاهی‌ تا تاریخ‌ 96/7/26 به موسسه محل قبولی اخذ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذكور تا تاریخ 96/7/26 قبولی آنان لغو می‌گردد.
با توجه به بخشنامه شماره 221446/460 مورخ 91/10/18 ریاست‌ محترم ‌مركز سنجش آموزش‌ و پرورش كلیه پذیرفته‌شدگان می‌بایست به همراه تصویر گواهی پیش‌دانشگاهی خود به «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائیدیه‌ تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند.كلیه پذیرفته‌شدگان حتماً نام‌رشته و مؤسسه آموزش‌عالی محل تحصیل خود را در فرم «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» اعلام نمایند.
توضیحات و نكات درخصوص ردیف 3 جدول فوق:
دانشجویان‌ اخراجی‌ آموزشی‌ موضوع‌ آیین‌نامه‌ آموزشی‌ و همچنین‌ دانشجویان‌ دوره‌ كارشناسی‌ كه‌ مدرك‌ معادل‌ كاردانی‌ (اعم از كاردانی ‌عمومی‌ و یا كاردانی‌) را اخذ نموده‌اند نیز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجویان‌ انصرافی‌ پس‌ از تسویه‌ حساب ‌كامل‌ با مؤسسه‌ ذیربط و همچنین‌ اداره‌ كل ‌امور دانشجویان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ وزارت‌ ذیربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشكل‌ نظام‌ وظیفه‌ (برای‌ برادران‌) هیچ محدودیتی در انتخاب رشته نداشته و حق‌ ثبت‌نام‌ در رشته قبولی اعلام شده را دارا می‌باشند. بدیهی‌ است‌ این دسته‌ از داوطلبان‌ می‌توانند كلیه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ خود به‌ صورت‌ یكجا به‌ انجام‌ برسانند.
 
توضیحات و نكات درخصوص ردیف‌های 4 تا 7 جدول فوق:
هر یك از دارندگان ‌مدرك‌ كاردانی‌‍ (فوق دیپلم) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و یا كاردانی پیوسته آموزشكده‌های فنی‌ و حرفه‌ای (برادران) حداكثر تا تاریخ 96/6/31 (رشته تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشكی‌ و یا ‌دانشگاه ‌آزاد اسلامی باشد) و رشته تحصیلی دوره كاردانی آنان فاقد دوره كارشناسی ناپیوسته باشد در این  آزمون پذیرفته شده‌اند (با احتساب تعدادی از واحدهای دوره‌ كاردانی در دوره ‌بالاتر به نحوی‌ كه حداكثر طول‌ مدت‌ تحصیل آنها از كاردانی به مقطع بالاتر 2 سال‌ كمتر از طول ‌‌مدت تحصیل طبق‌ ضوابط‌ وزارت ‌متبوع ‌در همان دوره تحصیلی باشد) از نظر نظام وظیفه بلامانع می‌باشد در غیراینصورت قبولی ‌آنان لغو می‌گردد.
مدرك كاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرك پیش‌دانشگاهی ملاك عمل و قابل قبول می‌باشد‌. لذا این دسته از پذیرفته شدگان می‌توانند در صورت نداشتن مشكل نظام وظیفه (برای برادران) در مقطع بالاتر به ادامه تحصیل بپردازند.
كلیه فارغ‌التحصیلان دوره‌های كاردانی (‌فوق ‌دیپلم دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش ‌عالی‌) رشته‌های تحصیلی گروه آموزشی پزشكی (‌اعم از خواهران و برادران‌) كه خدمات قانونی مقرر آنان (طرح لایحه نیروی انسانی) تا تاریخ 96/6/31 به پایان رسیده‌ باشد، مجاز به انتخاب رشته‌های ‌نیمسال اول ‌و‌ دوم بوده‌ و‌ فارغ‌التحصیلان دوره‌های مذكور كه ‌خدمات قانونی مقرر آنان تا 96/11/30 به‌ پایان ‌خواهد ‌رسید، منحصراً مجاز به ‌انتخاب ‌‌رشته‌های ‌‌تحصیلی‌ برای ‌نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 بوده‌اند. بدیهی است‌ آن دسته از دارندگان‌ مدرك‌كاردانی (فوق‌دیپلم) رشته‌های‌تحصیلی گروه آموزشی پزشكی كه خدمات قانونی مقرر آنان تا تاریخ 96/11/30 به‌ پایان نخواهد رسید، مجاز به‌ ثبت‌نام ‌در رشته قبولی نبوده و‌ قبولی آنان از نظر این سازمان ‌لغو خواهد ‌بود.
دارندگان مدرك كاردانی (فوق دیپلم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی) كه در هر یك از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول پذیرفته ‌شده‌اند چنانچه در حین انجام خدمت ضرورت (وظیفه عمومی) هستند با ارائه گواهی از یگان مربوط مبنی بر اینكه دوران خدمت ضرورت (وظیفه عمومی‌) آنان تا تاریخ 96/6/31 (برای هریك از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول) و یا تا تاریخ 96/11/30 (برای هر یك از رشته‌های تحصیلی نیمسال دوم)‌ به پایان خواهد رسید مجاز به ثبت‌نام در رشته قبولی اعلام شده می‌باشند.
ب) ثبت‌نام از پذیرفته شدگانی ‌كه‌ صرفاً با سوابق تحصیلی (معدل‌كتبی‌دیپلم) در كدرشته محل‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام‌نور و موسسات غیرانتفاعی پذیرفته شده‌اند.
در راستای اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی كشور پذیرش در برخی از كدرشته محل‌های دوره‌های روزانه، شبانه و دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی،‌ دانشگاه پیام‌نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل كتبی دیپلم) صورت گرفته است. لذا در این ‌روش فقط معدل‌ كتبی دیپلم داوطلبان واجد شرایط ملاك و مبنای پذیرش قرار گرفته و اسامی پذیرفته شدگان این مرحله نیز به همراه سایر پذیرفته‌ شدگانی‌ كه با اعمال ‌نمره ‌آزمون و سوابق تحصیلی برای ثبت‌نام در آن موسسه آموزش عالی اعلام گردیده است، اعلام و به موسسات معرفی شده‌اند.
پذیرفته‌شدگان در كدرشته‌‌های پذیرش با سوابق تحصیلی لازم است كلیه‌ مدارك‌ مندرج در قسمت "الف" این اطلاعیه را در زمان ثبت‌نام ارائه نمایند.
ارائه ‌اصل كارنامه تحصیلی برای هر یك از پذیرفته شدگانی كه دارای مدرك دیپلم‌ متوسطه‌ نظام‌جدید (سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه) با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه‌های (ریاضی‌ فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف‌اسلامی) سال‌های 1395 و قبل‌‌ آن ‌كه ‌امتحانات‌ آنان ‌به صورت كتبی ‌و سراسری ‌برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروری می‌باشد.
ارائه اصل كارنامه تحصیلی برای هر یك از پذیرفته شدگانی كه دارای مدرك دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه یا دیپلمه‌های كار و دانش با امضا و ممهور به دبیرستان و یا سازمان آموزش و پروش برای دیپلمه‌های (ریاضی‌ فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) سال‌های 1395 و قبل از آن در هنگام ثبت‌نام ضروری می‌باشد.