کلاسند با برنامه انتخاب طلایی در جشنواره وب و موبایل ایران شرکت خواهد کرد؛ امیدواریم محصول بعدی کلاسند(درصد بگیر!) نیز تا قبل از شروع این جشنواره طراحی وتولید گردد!

شامد ۱-۲-۶۸۹۷۷۷-۶۳-۵-۱۶۰۰۶