کلاسند مدیریت یکشنبه 17 دی 1396 11:05 ب.ظ نظرات ()

 1) درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای غیرعادی نباشید.

 2)خود را برای مواجهه با هر نوع سؤالی درسر جلسه کنکورآماده سازید.

 3) هیچگاه بیش از اندازه روی یک تست زمان نگذارید . حواستان باشد که اگر یک تست دارد زیاد از شما وقت می گیرد بیخیالش شوید.

 4) باید این فن جسورانه را بیاموزید که ازسر بعضی تستها بگذرید.

 5 ) درتستهایی که درموردگزینه صحیح شک دارید تنها زمانی ریسک کنید که اطمینان داشته باشید حداقل دوگزینه غلط است.

6 ) قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاء آن را با دقت بخوانید.

7) سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.

8) درجلسه کنکوردقت کنید درفضایی قرار نگیرید که با کوچکترین سرنخها فریب بخورید.

 9) درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تستها،توجه داشته باشیدکه زمان برای حل هرتست متفاوت است.

10) اگرزمانی برای مرورتستها باقی ماند،پاسخ راتنها زمانی تغییر دهید که به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.

 11 ) برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهارعوامل مؤثرند: تمرین و رکوردگیری تست زنی،شادابی وسرحال بودن تمرکزوآرامش ومطالعه ی مفهومی.

 12 ) محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.

13) درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشته باشید تا دچار سردرگمی نشوید.

14 ) دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی و تقویت بنیه ریاضی، به طورکیفی تستهایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زدهو مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید

15 ) درتستهای شیمی به نحوه توزیع سؤالات و همچنین دراولویت قرار دادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه نمایید.

 16 )درتستهای زیست شناسی، دقت بر روی درک و فهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.

 17 )درتستهای زبان انگلیسی،زمان راهماهنگ بازمان دروس عمومی دیگر در نظر بگیرید.

18 - درتستهای معارف،امکان سرعت عمل، بیشتراست.

-19تستهای ادبیات راجدی بگیرید و به حفظیات اتکا نکنید.